Sekretesspolicy

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Idrottskliniken i Växjö AB samlar in och behandlar personuppgifter
 

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara ett avtal som den registrerade personen godkänt. Vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse att kunna tillgodose, utveckla och förbättra våra produkter och erbjudanden till dig. 

De uppgifter vi registrerar är namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress, bild och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv. 
Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. 

När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Våra träningsanläggningar erbjuder till exempel modern och funktionell individuell och personlig träning samt gruppträning. När kunder besöker våra lokaler registreras deras besök. Detsamma gäller vid bokning av gruppträningspass.


LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl kan vara att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det. Med rättslig grund menas att vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag och då gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet. 

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Idrottskliniken i Växjö AB raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 8 år när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka ditt medgivande efter din bindningstid som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet. Om du vill avsluta ditt medlemskap så raderar vi dina personuppgifter, dock tidigast efter bindningstidens slut. 


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter, dock tidigast efter bindningstidens slut. Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress info@idrottskliniken.com.